Terms & Conditions

1.  ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์  www.properofficial.com และ/หรือ mobile application ของ PROPER  ขอให้ผู้ใช้บริการอ่านเงื่อนไขในการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะมีการเข้าใช้บริการหรือสมัครสมาชิก  โดยเงื่อนไขในการให้บริการต่อไปนี้จะมีผลบังคับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ  หากท่านเข้าถึงแพลตฟอร์ม  และ/หรือใช้บริการจะถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ซึ่งมีผลตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย  หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กรุณาอย่าเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการนี้

2.  PROPER  ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ  ดังนั้น  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดกับความเป็นส่วนตัว  ทาง  PROPER  ขอให้ท่านได้อ่านนโยบาย  เงื่อนไข  ข้อตกลงอย่างละเอียด  หากท่านอ่านนโยบาย  เงื่อนไข  ข้อตกลง  แล้ว  และท่านได้สมัครใช้บริการของ  PROPER  ถือได้ว่าท่านได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ  ของ  PROPER  ทุกประการแล้วทั้งสิ้น

3.  PROPER  คือบริการออนไลน์แพลตฟอร์ม  ซึ่งจะช่วยจัดหาสถานที่และโอกาสในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  โดย   PROPER   จะเป็นเพียงตัวกลางในการช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายทำการค้าขายสินค้าตามต้องการ  ซึ่งจะทำให้การซื้อขายสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น  PROPER  จึงไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  และจะไม่มีผลผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายดังกล่าวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  เว้นแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ   PROPER  ซึ่งได้สอดเข้าไปร่วมผูกพันในสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  ดังนั้น  สัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นจึงเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น  PROPER  จะมีหน้าที่เพียงแค่ดำเนินการเกี่ยวกับช่วยให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  และตรวจสอบสินค้าให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าถูกต้องตามลิขสิทธิ์เท่านั้น  PROPER  จึงไม่สามารถรับประกันและกำหนดเงื่อนเวลาได้ว่าผู้ใช้เว็บไซต์จะทำนิติกรรมและธุรกรรมเสร็จสิ้นได้เพียงใด

4.  หากผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีอายุต่ำกว่า  18  ปี  หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านตามกฎหมายก่อนการยอมรับในเงื่อนไขในการให้บริการนี้  หากท่านไม่แน่ใจว่านิติภาวะแล้วหรือยัง  กรุณาอย่าใช้บริการจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านตามกฎหมาย  หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการนี้  ถือว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านรับทราบและตกลงยินยอมและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการและจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีในเว็บไซต์นี้  ซึ่งจะไม่ถือว่าการทำนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีผลเป็นโมฆียะกรรมหรือโมฆะกรรม  และจะบอกล้างนิติสัมพันธ์ในภายหลังมิได้

5.  PROPER  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ตกแต่ง  ดัดแปลง  สงวน  ระงับ  หรือยกเลิกเว็บไซต์  หรือการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา  PROPER  อาจออกบริการบางอย่างหรือกำหนดคุณสมบัติของบริการในรุ่นทดลองตลาด ซึ่งอาจจะทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์ หรือแตกต่างกับการทำงานของรุ่นก่อนหน้า  และเราจะไม่รับผิดต่อสถานการณ์ดังกล่าว  PROPER  ยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง  หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือการให้บริการโดยใช้ดุลยพินิจของทาง  PROPER  แต่เพียงผู้เดียว  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนและไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการและ  PROPER ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

6.  การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต  ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อน  และจะต้องมีความสามารถและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ  เท่านั้น  ลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว  จะไม่สามารถใช้บริการในเว็บไซต์นี้ได้

7.  ในการที่จะใช้บริการผู้ใช้บริการตกลงตามเงื่อนไขของเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1.  ใช้งานบริการเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบและวิธีการดำเนินงานและนโยบาย  ตลอดจนคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการให้บริการและใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม

2.  เข้าใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา

3.  ไม่กระทำการใด ๆ  ที่ละเมิดต่อกฎหมาย  ซึ่งรวมตลอดถึงกฎหมายเฉพาะทาง  ประกาศ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งออกและการนำเข้า

4.  ไม่ใช้บริการหรืออัพโหลดเนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ในการหลอกลวง  ฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิด ละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น  รวมตลอดถึงสื่อลามกอนาจาร  และสิ่งอื่นใดที่ระบุไว้เป็นความผิดต่อกฎหมายอาญา  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2560  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้บัญญัติไว้ว่าการกระทำความผิดนั้น ๆ  ของผู้ใช้บริการเป็นความผิด

 5.  ไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น  หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด  ซึ่งจะทำให้บุคคลอื่นเข้าในผิดได้

6.  ไม่ปั่นราคาของสินค้า  (price manipulation)

7.  ไม่เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีรายอื่น  รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

            8.  ไม่เข้าถึงเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะเข้าถึง

9.  ไม่เข้าถึงแพลตฟอร์มของสะสมผ่านการใช้โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator)  บอท  (bot)  หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ได้เป็นการกระทำที่เกิดจากมนุษย์

10.  ไม่แทรกแซง  ปรับเปลี่ยน  หรือขัดขวางบริการ  หรือเซิร์ฟเวอร์  หรือการใช้งานของผู้ใช้อื่นและการเพลิดเพลินกับบริการของเว็บไซต์

11.  ไม่ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือปิดการใช้งาน  หรือสร้างภาระหนัก  หรือทำให้บริการ  หรือเซิร์ฟเวอร์  หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง  หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน

12.  ไม่ใช้บริการที่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดำเนินการหรือบังคับใช้โดยสำนักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ ฯ  คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  กระทรวงการคลังสหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร

13.  ไม่ละเมิดสิทธิต่าง ๆ  ของ  PROPER

14.  ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญา  โลโก้  เครื่องหมายการค้าของ  PROPER  ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

15.  ไม่อัพโหลด  โพสต์  ส่งต่อ  ประกาศเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย  เป็นภัยคุกคาม  หรือมีลักษณะข่มขู่  ขู่เข็ญ  ล่วงละเมิด   ทำให้ตื่นตกใจ  ทำให้เป็นทุกข์  หลอกลวง  ทำให้เสื่อมเสีย  หยาบคาย   ลามกอนาจาร  หมิ่นประมาท  ล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น  น่ารังเกียจ  เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์  หรือกระทำเนื้อหาใด ๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ปกครอง  หรือใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งก็ตาม หรือเผยแพรเนื้อหาอันเป็นความลับที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือเผยแพร่ทำให้เป็นสาธารณะภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญา เช่น ข้อมูลภายในต่าง ๆ ที่ในสัญญาไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะชน

16.  ห้ามดำเนินการใด ๆ  โดยมีจุดประสงค์ที่จะบ่อนทำลายระบบการทำงาน  ระบบการให้คะแนน ระบบการประเมินงาน  และระบบอื่น ๆ  ของ  PROPER  และห้ามลบประกาศต่าง ๆ  ของ  PROPER

17.  ห้ามอัพโหลด  เขียนบรรยาย  โพสต์  ส่งต่อ หรือเผยแพรเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  ความลับทางการค้า  ลิขสิทธิ์  หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่น  เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต  สื่อประชาสัมพันธ์  “เมลขยะ”  “สแปม”  “จดหมายลูกโซ่”  “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต  วัสดุอื่น ๆ  ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์  หนอนม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์  รูทีน  ไฟล์  หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการ ปรับเปลี่ยน  ขัดขวาง  ทำลาย  หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม

8.  ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าผลจากเนื้อหาทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงผู้เดียว ทางPROPER จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการอัพโหลด  เขียนบรรยาย โพสต์  ส่งต่อ เผยแพรเนื้อหา หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่ผู้ใช้บริการกระทำขึ้น

9.  ผู้ใช้รับทราบ  ยินยอม  และตกลงว่า  PROPER  อาจเข้าถึงการรักษา  และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้ใช้และเนื้อหาหากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาล  หรือโดยหน่วยงานรัฐ  หรือหน่วยงานที่ถูกต้องทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือ  PROPER  หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ

            (1) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย

(2) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้

(3) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

(4) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ

(5) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน  หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ proper  official  ผู้ใช้และ/หรือประชาชนทั่วไป

10.  ราคาของสินค้าที่ต้องการ  หรือประกาศขายสินค้าที่อยู่ใน  PROPER  จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับการเสียภาษีทั้งสิ้น  เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

11.  ผู้ใช้บริการตกลงว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลผู้ใช้เป็นสิทธิร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการกับ PROPER โดยทาง  PROPER  จะปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด  โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ข้อทราบข้อมูลและ/หรือลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้  เป็นกรณี ๆ ไปแล้วแต่ตามกฎหมายที่บังคับไว้

12.  ทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ  ในแพลตฟอร์มถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ  PROPER  และ/หรือพาร์ทเนอร์ของ  PROPER  ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง  PROPER  และ  PROPER  ขอสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายกำหนด  โดยทาง  PROPER  ไม่อนุญาตให้ดำเนินการต่อไปนี้กับทรัพย์สินทางปัญญาของ PROPER  ดังต่อไปนี้  ห้ามทำซ้ำ  ทำวิศวกรรมย้อนกลับ  แปลงกลับ  ถอดประกอบ  แยกส่วน  เปลี่ยนแปลง  แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ  จัดแสดง  ออกอากาศ  ทำการเชื่อมโยง  ทำภาพสะท้อน  เฟรม  โอนย้าย  หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ  หรือด้วยวิธีการใด  หรือเก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ  หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์  ระบบ  หรืออุปกรณ์  โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง  PROPER  ก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ทาง  PROPER อนุญาตให้ท่านสามารถดาวน์โหลด  พิมพ์  หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัว  และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า  โดยไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 13.  ผู้ใช้บริการเป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับ  PROPER  ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น  PROPER  มิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้  และมิได้ครอบครอง  และ/หรือเป็นเจ้าของสินค้าใด ๆ ที่ลงรายการไว้บนเว็บไซต์  เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น ๆ

14.  ในการใช้บริการของ  PROPER  ผู้ใช้งานตกลงที่จะเก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and password) ไว้เป็นความลับ  และผู้ใช้บริการจะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในบัญชีของท่านนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

15.  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ชื่อเล่นที่เหมาะสม  หาก  PROPER  เห็นว่าชื่อที่ท่านใช้นั้นมีความไม่เหมาะสม PROPER  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข  ระงับการให้บริการในบริการนั้น ๆ  และ/หรือบริการทั้งหมดของ  PROPER โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16.  ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ทาง  PROPER  รับทราบทันทีเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

1.  ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่านได้

2. ผู้ใช้บริการคิดว่ามีผู้ใช้บัญชีท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

17.  ทาง  PROPER  จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้อนุญาต  เว้นแต่ความผิดพลาดหรือการรั่วไหลของรหัสผ่านนั้นเป็นความผิดพลาดของ PROPER  ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของรหัสผ่าน  ทาง  PROPER  ส่งเสริมให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ

18.  PROPER  ขอขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและรับผิดชอบใด ๆ  หากท่านกระทำการเข้าข่ายผิดเงื่อนไขของทาง  PROPER  ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ใช้บริการได้มีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้

2.  ผู้ใช้บริการมีบัญชีผู้ใช้มากกว่า  1  บัญชี  เพื่อเจตนาที่มิชอบด้วยเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือกฎหมาย

3.  บัญชีไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน

4.  การกระทำของผู้ใช้บริการส่งผลเสียให้กับทาง  PROPER  โดยไม่เป็นเหตุอันควร

19. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีได้โดยส่งคำขอของท่านที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ที่  peatt.prosper@gmail.com โดยผู้ใช้บริการยังคงมีส่วนรับผิดชอบต่อธุรกรรมใด ๆ  ที่ยังกระทำไม่เสร็จสิ้น  และผลกระทบจากธุรกรรมต่าง ๆ  ในอดีตหากเกิดข้อพิพาทหรือผลกระทบในทางอื่น ๆ  ตามมา โดยทาง  PROPER  จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ  ต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการนี้  และผู้ใช้บริการยินดีและยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ  จากการดำเนินการของ  PROPER  ตามคำร้องของผู้ใช้บริการนี้

20.  หากผู้ใช้บริการได้มีการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ  ทาง  PROPER  ขอดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

1.  ส่งหนังสือตักเตือน

2.  ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดที่ทำอยู่

3.  ยกเลิกคำสั่งต้องการซื้อ/ต้องการขายทั้งหมดของลูกค้า

4.  ระงับการจ่ายเงินไปยังผู้ใช้บริการชั่วคราว

5.  ระงับการใช้บริการชั่วคราว

6.  ยกเลิกการให้บริการ  (ยกเลิกบัญชีผู้ใช้)

7.  ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี

8.  ถูกปรับเป็นเงิน

9.  ถูกดำเนินทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาล

21. หากผู้ใช้บริการเชื่อว่ามีผู้ใช้บริการท่านอื่นละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ peatt.prosper@gmail.com

 

22.  ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้า  โดยทาง  PROPER  จะขึ้นแสดงให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเห็นถึงข้อเสนอความต้องการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการรายอื่นโดยไม่ว่าจะเป็นราคา  ขนาด  รุ่น  ยี่ห้อ  และประเภทของสินค้า

23.  เมื่อลูกค้าทำการส่งคำสั่งต้องการซื้อ  (bid)  ทาง  PROPER  จะแจ้งให้ท่านทราบ  หากมีการดำเนินทางนิติสัมพันธ์สำเร็จแล้ว  แต่การชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทาง PROPER  ขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษท่านตามที่ทางสะสมได้แจ้งไว้ในนโยบายโทษปรับเป็นเงิน

24.  เมื่อคำสั่งต้องการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการมีผู้ตอบรับจะถือได้ว่าเป็นการเริ่มนิติสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย

25.  ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้า  โดยการเลือกจากสินค้าที่ผู้ใช้รายอื่น ๆ  ที่ต้องการขาย

26.  ผู้ซื้อรับทราบถึงสภาพสินค้า  ความชำรุดบกพร่องที่จะซื้อโดยยอมรับตามสภาพที่ระบุไว้ใน  PROPER  ผู้ซื้อจะไม่ปฏิเสธการรับสินค้าหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ  หากเป็นไปตามที่ระบุไว้ตั้งแต่ตอนต้น

27.  ผู้ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยและชัดเจน  และตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ให้  PROPER  นั้นถูกต้อง  หากเกิดกรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่อยู่ผิดพลาดของท่าน  ทาง  PROPER  จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

28.  ผู้ใช้บริการสามารถสั่งต้องการขายสินค้าโดยทาง  PROPER  จะขึ้นแสดงให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเห็นถึงข้อเสนอการสั่งต้องการขายสินค้าของผู้ใช้บริการโดยไม่ว่าจะเป็นราคา  ขนาด  รุ่น ยี่ห้อ  และประเภทของสินค้า  และผู้ใช้บริการสามารถสั่งขายสินค้า  โดยการเลือกจากคุณลักษณะที่ผู้ใช้รายอื่น ๆ  ประกาศต้องการซื้อ  เมื่อคำสั่งของผู้ใช้บริการมีผู้ตอบรับ  จะถือเป็นการเริ่มนิติสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย และเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินกับทาง  PROPER  แล้ว  PROPER  จะแจ้งให้ผู้ขายรับทราบต่อไป

 29.  การขายสินค้านั้น  ผู้ขายสินค้าจะต้องส่งมอบสินค้าให้แก่บริการขนส่งที่ทาง  PROPER  ได้เลือกไว้ภายใน  1  วันนับตั้งแต่วันที่ทาง  PROPER  ได้แจ้งให้ผู้ขายทราบ  เว้นแต่กรณีที่บริการขนส่งปิดทำการในโอกาสต่าง ๆ  และกรณีพิเศษบางกรณี  โดยทาง  PROPER  อาจจะมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ส่งสินค้าให้แก่บริการขนส่งล่าช้า  

30.  ผู้ขายจะต้องเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงด้านการขนส่งทั้งหมดเกี่ยวกับการจะส่งสินค้ามาให้ทาง  PROPER  ทำการตรวจสอบ  ตลอดจนผู้ขายได้ทำประกันภัยอย่างเพียงพอสำหรับการแบกรับความเสี่ยงทั้งหมด ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหาย  ผู้ขายทราบว่าทาง  PROPER  จะเป็นแค่ผู้ช่วยติดต่อและประสานงานกับบริษัทโลจิสติกส์เท่านั้น  ทาง  PROPER  จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ใด ๆ  ทั้งสิ้น ทาง  PROPER  จะรับผิดชอบเพียงแค่การจัดส่งระหว่าง  PROPER  กับตัวผู้ซื้อ  ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสินค้าชำรุดเสียหาย  หรือสินค้าสูญหาย

31.  ผู้ขายควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ราคาและรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้าคงเหลือ  และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายได้รับการอัพเดตในบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ขาย  และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด

32.  ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าที่จะขายตามดุลยพินิจของผู้ขายเอง  ราคาสินค้านี้จะรวมอยู่ในจำนวนทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ  เช่น  ภาษีขาย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีศุลกากร เป็นต้น  และผู้ขายจะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อ  และ  PROPER  เพิ่มเติมและแยกต่างหาก

33.  ผู้ขายตกลงว่า  PROPER  อาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย  เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  โดยการลดราคา  ให้ส่วนลด  หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ  ตามดุลยพินิจของ  PROPER  ทั้งนี้ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ขายจะได้รับจะเป็นส่วนต่างราคาระหว่างราคาที่ผู้ขายระบุกับค่าบริการของ PROPER  รวมกับค่าดำเนินการการชำระเงิน  และค่าบริการอื่น ๆ  (ถ้ามี)

34.  เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการไว้  PROPER  อาจนำสินค้าไปโพสต์บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก  ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ดำเนินการโดย  PROPER  เพื่อให้สินค้าได้ถูกขายตามความต้องการของผู้ขายให้เร็วที่สุด

35. ค่าบริการของ  PROPER   ถูกระบุอยู่ในหน้ายืนยันรายการของท่าน  ขอให้ผู้ใช้บริการอ่าน  และทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ  อัตราค่าบริการของ  PROPER  ที่จะถูกนำมาใช้คำนวณค่าบริการคืออัตราค่าบริการของบัญชีผู้ขาย  ณ  วันที่มีการทำนิติสัมพันธ์ตกลงซื้อขายกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ  มิใช่วันที่ผู้ขายลงขายสินค้าแต่อย่างใด ซึ่งอาจถือได้ว่าอัตราค่าบริการส่วนนี้คือค่าบริการในการใช้พื้นที่ในการซื้อขายสินค้าเมื่อสินค้าถูกขายได้ก็จะถูกคิดค่าบริการจากการขายนั้น ๆ  แต่มิได้หมายความว่า  PROPER  เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการทำนิติสัมพันธ์นั้น ๆ  กับผู้ซื้อและผู้ขายใด ๆ  ทั้งสิ้น  โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการของ  PROPER  สูงขึ้นโดยที่การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าบริการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเป็นบทลงโทษ  PROPER  จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  15  วัน

36.  PROPER  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่าง ๆ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

37.  หากผู้ใช้บริการเห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้บริการได้เห็นชอบในอัตราค่าบริการของ PROPER  ทุกประการด้วย

38.  PROPER  อาจจะออกโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ  โดยเงื่อนไขของโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่นถูกระบุอยู่ในนโยบายการใช้โค้ดส่วนลดขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ  PROPER  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  โดยหากผู้ใช้บริการเห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้  ให้ถือว่าผู้ใช้ได้เห็นชอบและยินยอมในเงื่อนไขของโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่นของ  PROPER  ทุกประการ

 39.  การดำเนินการการชำระเงินของ  PROPER  จะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินที่ PROPER  ระบุไว้เท่านั้น

40. ช่องทางการชำระเงินเมื่อผู้ใช้บริการสามารถตกลงซื้อขายและได้ทำนิติสัมพันธ์กัน ท่านสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  Internet Banking (อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง) และ Mobile Banking (โมบายแบงก์กิ้ง)  บัตรเครดิต/เดบิต  ชนิดของบัตรเครดิต/เดบิตที่สามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับ  PROPER  กำหนด  โดย  PROPER  จะไม่มีการเก็บข้อมูลการชำระเงินใด ๆ  ของผู้ใช้บริการไว้

41.  หากการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการไม่สำเร็จ  มีปัญหาหรือมีกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้ทาง PROPER ต้องคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ  PROPER  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเฉพาะผู้ใช้บริการที่ได้ชำระเงินผ่าน PROPER  มาโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยทาง  PROPER  จะคืนเงินตามจำนวนจริงที่ท่านได้ชำระและเราจะคืนสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยทาง  PROPER  จะขอชำระคืนผ่านการโอนเงินเท่านั้นโดย  ทางเราจะโอนเงินคืนให้ผู้ใช้ผ่านบัญชีที่ท่านระบุไว้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น PROPER  จะขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการกรณีใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารผิดพลาดของท่าน

42.  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ขายสินค้าผ่าน  www.properofficial.com  ทาง  PROPER  จะส่งมอบค่าสินค้าหลังหักค่าบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของ  PROPER  ก่อน  และ  PROPER  จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการจัดส่งข้อมูลการชำระเงิน หรือการกรอกข้อมูลการชำระเงินผิดพลาด

43.  ผู้ใช้บริการอาจมีสิทธิได้การได้รับคะแนนสะสม  (Sasom Points)  และคะแนนเพิ่มระดับ  (Sasom Tier) ในทุกกิจกรรมของผู้ใช้บริการ  อาทิเช่น  การซื้อสินค้า  การขายสินค้า  การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของ proper  official  ที่กำหนดไว้ในอัตราที่กำหนด  โดยอัตราที่กำหนดนั้นให้เป็นไปโดยดุลยพินิจของ  proper  official  แต่เพียงผู้เดียว  ซึ่ง  proper  official  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  โดยบัญชีผู้ใช้ของคุณมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

44.  สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  จาก  Sasom  Tier  และคะแนนสะสม  Sasom Points  ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่อาจซื้อ ขาย โอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

45.  ผู้ใช้บริการสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ  ได้  โดยการส่งคำขอถึง  proper  official  ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ  proper  official  ที่  กำหนด  เปลี่ยนแปลง  หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวได้  ภายใต้ข้อจำกัดที่  proper  official  เป็นผู้กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว  หากการทำธุรกรรมไม่สำเร็จทาง  proper  official  จะทำการคืนสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบของสิทธิประโยชน์พิเศษโดยทาง  proper  official  ปฏิเสธที่จะคืนสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบของเงินสดไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ  ก็ตาม

46.  Sasom Points ที่คุณแลกจะถูกหักจากยอด  Sasom Points  รวมของคุณ  โดย  Sasom Points  คงเหลือของคุณแต่ละหน่วยมีวันหมดอายุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของ Sasom Points ของคุณได้ภายใต้บัญชีของคุณ

47.  หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวนคะแนนสะสม (Sasom Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (Sasom Tier) ที่คุณได้รับจากกิจกรรมที่คุณมีสิทธิที่จะได้รับ  คุณมีหน้าที่ที่จะแจ้ง  proper  official  ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่คุณได้รับคะแนนสะสม (Sasom Points)  และคะแนนเพิ่มระดับ (Sasom Tier)  หรือวันที่คุณควรจะได้รับคะแนนสะสม (Sasom Points)  และคะแนนเพิ่มระดับ (Sasom Tier) โดยทาง  proper  official  อาจขอให้คุณให้พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของคุณ

48.  proper  official  ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบอย่างใด ๆ อันเนื่องมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษคุณจะต้องตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณว่าการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษมีผลต่อสถานะทางภาษีของคุณหรือไม่

49.  proper  official  ขอสงวนสิทธิ์ใน  (1) การยกเลิกระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ Sasom Tier และ Sasom Points ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ  proper  official  แต่เพียงผู้เดียวโดยจะบอกให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และ (2) ยกเลิกหรือระงับสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าร่วมระบบสมาชิก  การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ  Sasom Tier  และ  Sasom Points ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ  proper  official  แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

50.  ผู้ใช้บริการสามารถทำการสั่งยกเลิกคำสั่งต้องการซื้อ/ต้องการขายสินค้าได้ตลอดเวลา  เว้นแต่มีผู้ใช้บริการท่านอื่นได้ตอบรับในการทำนิติสัมพันธ์ซื้อขายกับท่านผู้ใช้บริการแล้ว  ท่านจะไม่สามารถยกเลิกนิติสัมพันธ์นั้นได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม  และผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายสินค้าได้  ทาง  PROPER  ไม่มีนโยบายในการแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ว่าด้วยประการใดหรือวิธีใด ๆ  ทั้งสิ้น

51.  ท่านสามารถคืนสินค้าและขอคือเงินได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1.  สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อาทิเช่น  ป้ายสินค้ายังคงอยู่  ไม่มีการนำสินค้าไปใช้  และอื่นๆ

2.  ผู้ใช้บริการเชื่อและตรวจสอบแล้วว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อและ/หรือเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์  และทาง  PROPER  ได้ตรวจสอบแล้วว่าสิ่งที่ลูกค้ากล่าวอ้างมีมูลความจริง

โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้ง  PROPER  ภายใน 3 วัน  หลังจากการได้รับสินค้าแล้ว ทาง PROPER  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  หากพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและ/หรือทั้งสองฝ่ายได้ละเมิดข้อกำหนดของ  PROPER  อาทิเช่น  ส่งมอบสินค้าผิดรุ่น  ส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  โดยทาง  PROPER  จะขอเยียวยาผู้ซื้อด้วยการคืนเงินและอาจจะมีผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของ  PROPER  ในขณะนั้น  แต่ฝ่ายที่ละเมิดข้อกำหนดจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกทางบทลงโทษของ   PROPER

52. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำนิติกรรม  ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน  โดย  PROPER  จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเอื้ออำนวยความสะดวก  หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้  ผู้ใช้บริการสามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำนิติกรรมนั้นได้  ซึ่งการทำนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  PROPER  เว้นแต่  PROPER  จะสมัครใจเข้าร่วมในการทำนิติกรรมนั้น ๆ  กับผู้ซื้อและผู้ขาย

53.  ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝ่ายให้คำรับรองและตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใด ๆ  ต่อ  PROPER  หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมใด ๆ  ที่ทำขึ้นบน  PROPER  หรือข้อพิพาทใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมดังกล่าว  เว้นแต่กรณีที่  PROPER  หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในนามของ  PROPER  เอง  

54. ทาง  PROPER  จะบอกกล่าวแก่ท่านผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1.  แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิเช่น  email , line , facebook messenger , instagram inbox  โดยทาง  PROPER  จะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบและท่านรับทราบ  ณ  วันที่ได้แจ้งแล้ว

2.  แจ้งให้ทราบโดยทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์  โดยทาง  PROPER จะถือว่าท่านได้ทราบคำบอกกล่าวแล้วนับแต่วันที่ท่านได้รับ  หรือปฏิเสธการรับ  หรือในกรณีที่ไม่สามารถส่งให้ท่านทราบตามที่อยู่ภูมิลำเนาของท่านได้เนื่องจากเหตุใด ๆ  ที่ทางพนักงานไปรษณีย์แจ้ง  ให้ถือว่าท่านทราบถึงคำบอกกล่าวแล้วทั้งสิ้น  และท่านจะไม่ขอโต้แย้งโดยอาศัยเหตุที่ไม่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นทั้งสิ้น

3. ท่านสามารถติดต่อ  PROPER  ได้ที่  peatt.prosper@gmail.com

 

55.  บริการนี้จัดไว้ให้  “ตามสภาพจริง”  PROPER  ไม่รับประกันว่า  บริการของเรานี้  หรือการทำงานในแพลตฟอร์มของเราจะพร้อมใช้งานได้ หรือเข้าถึงได้ไม่หยุดชะงัก  ทันต่อเวลา  ปลอดภัย  ถูกต้อง ครบถ้วน  หรือปราศจากข้อผิดพลาด  ข้อบกพร่อง  หากมี  PROPER  จะได้รับการแก้ไข  หรือว่า เซิร์ฟเวอร์ของ  PROPER  จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส  นาฬิกา  ระบบตั้งเวลา  ตัวนับ  หนอน ล็อคซอฟต์แวร์  อุปกรณ์สอดแนม  ม้าโทรจัน  เร้าติ้ง  ประตูกับดัก  ระเบิดเวลา  หรือรหัส  คำสั่ง  โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด  ผู้ใช้บริการยอมรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของ  PROPER  ทั้งสิ้น  และจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือดำเนินการใด ๆ  ตามกฎหมายหากมีความเสียหายเกิดขึ้น

56.  ตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย  ไม่ว่าในด้วยเหตุใดก็ตาม  PROPER  จะไม่รับผิดไม่ว่าด้วยสัญญา  การรับประกัน  การถูกกระทำละเมิด  รวมตลอดถึง ความประมาทเลินเล่อ การถูกใส่ความ  ความรับผิดของผลิตภัณฑ์  หรือประเด็นฟ้องอื่น ๆ ตามกฎหมาย  หรืออื่นใด  เช่น  การสูญเสียการใช้งาน ,  การสูญเสียกำไร ,  การสูญเสียรายได้ ,  การสูญเสียข้อมูล ,  การสูญเสียค่าความนิยม เป็นต้น

57.  ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่ท่านมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใด ๆ ในบริการคือ  การขอให้ยกเลิกบัญชีของท่าน  และ/หรือหยุดใช้งานบริการของท่าน  โดย  PROPER  มีการจำกัดความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องและได้รับความเสียหายอยู่ที่จำนวนความเสียหายจริงแต่ทั้งนี้จำกัดวงเงินความรับผิดไม่เกินจำนวน  2,000  บาท

58.  หากบทบัญญัติข้อใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ไม่สมบูรณ์  เป็นโมฆะหรือโมฆียะ  หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในกรณีใด ๆ  ก็ตาม  ให้ถือว่าบทบัญญัติข้อนั้นแยกออกจากบทบัญญัติทั้งหมดได้  โดยให้ถือว่าบทบัญญัติส่วนที่เหลือยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์และการบังคับใช้  และชอบด้วยกฎหมาย โดยบทบัญญัติภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ดำเนินการภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

59.  ทาง  PROPER  ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้  และ  PROPER  อาจทำการแก้ไขบทบัญญัติในเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  เมื่อมีการทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาง  PROPER  จะมีแจ้งให้ท่านทราบทางหน้าเว็บไซต์  เพื่อแจ้งให้ทราบ  ทาง  PROPER   ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

60.  ผู้ใช้บริการไม่สามารถมอบและหรือโอนบรรดาสิทธิ  ข้อเรียกร้องต่าง ๆ  ของท่านให้บุคคลอื่นได้   โดยเงื่อนไขในการให้บริการนี้และสิ่งอื่นใดที่อยู่ในและ/หรืออ้างอิงถึง  ให้ถือว่าเป็นสัญญาอันสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย  และมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผู้ใช้บริการตกลงในเงื่อนไขการให้บริการนี้และเริ่มเข้าใช้บริการของ  PROPER  ซึ่งถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของเว็บไซต์  www.properofficial.com  ทุกประการ  และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด  เงื่อนไข  ข้อตกลงที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย